Quy trình làm sổ sách kế toán thương mại dịch vụ

3 Likes Comment

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ có hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong lĩnh vực kinh doanh. Lĩnh vực thương mại là mua bán, trao đổi hàng hóa, lợi nhuận và doanh thu được thu về chủ yếu do việc chênh lệch giá mua vào bán ra. Để hiểu rõ hơn về điều này sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn quy trình làm sổ sách kế toán thương mại dịch vụ một cách cụ thể và chi tiết.

Công việc của một kế toán thương mại dịch vụ cần làm trước hết  là tập hợp chứng từ trình tự theo thứ tự.

Tập hợp chứng từ

Tập hợp chứng từ

1.1. Chứng từ hóa đơn

Các chứng từ hóa đơn phải đảm bảo 3 nguyên tắc: hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.

Hóa đơn chứng từ hợp pháp bao gồm:

 • Hóa đơn do Tổng cục thuế phát hành và được các cơ sở kinh doanh mua tại cơ quan thuế.
 • Hóa đơn do các đơn vị tự in theo mẫu quy định và được sự đồng ý của cơ quan thuế cho sử dụng.
 • Hóa đơn đã được doanh nghiệp làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn gửi lên cơ quan thuế quản lý.

Hóa đơn hợp lệ:

 • Phải phù hợp với các thông lệ và nội dung các chỉ tiêu, yêu cầu ghi trên hóa đơn phải đảm bảo và đầy đủ.
 • Phải ghi rõ ngày tháng năm lập hóa đơn, họ tên người mua, bán, đơn vị, số tài khoản, mã số thuế, hình thức thanh toán.
 • Đánh số thứ tự tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, mức thuế suất, số tiền thuế GTGT, tổng số tiền cần phải thanh toán, số tiền được viết bằng chữ.
 • Phải có đầy đủ các chữ ký người bán, người mua, giám đốc. Nếu trong trường hợp giám đốc không có hoặc đi vắng thì phải có giấy ủy quyền cho người khác ký và đóng dấu treo con dấu của công ty ở góc bên trái của tờ hóa đơn

Hóa đơn hợp lý:

 • Là hóa đơn có các chi phí hợp lý, nội dung thể hiện trên hóa đơn phải đúng, phù hợp với các nội dung đã đăng ký trên giấy phép ĐKKD của doanh nghiệp.

1.2. Chứng từ ngân hàng

Các chứng từ ngân hàng được phát sinh trong quá trình giao dịch giữa doanh nghiệp với ngân hàng và các khoản giao dịch mua bán với khách hàng, nhà cung cấp.

Các chứng từ ngân hàng bao gồm:

 • Giấy báo nợ là ủy nhiệm chi, séc
 • Giấy báo có là giấy nộp tiền vào tài khoản
 • Phiếu hạch toán ngân hàng thì có sổ phụ và sao kê các giao dịch tại ngân hàng.

1.3. Các chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Các chứng từ này chính là số tiền mà doanh nghiệp phải nộp đến cơ quan quản lý có thẩm quyền như:

 • Thuế TNCN nếu phát sinh
 • Thuế GTGT nếu có
 • Thuế TNDN

Bước 2: Phản ánh chứng từ

Phản ánh các chứng từ

Phản ánh các chứng từ

Khi phản ánh chứng từ là kế toán thương mại dịch vụ phải tiến hành định khoản các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp như hóa đơn, bảng kê, ngân hàng, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Bước 3: Tập hợp chi phí

Đây là  một trong những bước quan trọng mà kế toán thương mại dịch vụ phải nắm bắt rõ để xác định được chi phí của doanh nghiệp. Các chi phí đó là:

 • Chi phí tiền lương.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định.
 • Chi phí giá vốn áp dụng tính giá vốn theo phương pháp bình quân cuối kỳ.
 • Các chi phí khác có liên quan.

Bước 4: Bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh

Ở bước 4 này kế toán thương mại dịch vụ sẽ thực hiện bút toán kết chuyển trước sau đó mới xác định được kết quả kinh doanh.

4.1. Kết chuyển các khoản doanh thu

Trong các trường hợp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và trường hợp hàng bán bị trả lại sẽ làm giảm đi các khoản doanh thu cho nên sẽ làm bút toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu sau đó mới tiến hành làm được kết chuyển doanh thu.

Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

     Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Kết chuyển doanh thu bán hàng hóa dịch vụ

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

     Có TK 911.

Kết chuyển doanh thu từ hoạt động tài chính

Nợ TK 515 – Doanh thu từ hoạt động tài chính

     Có TK 911.

Kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

     Có TK 911.

4.2. Kết chuyển các khoản chi phí

Các khoản chi phí được kết chuyển bằng các bút toán.

Kết chuyển chi phí về giá vốn

Nợ TK 911

     Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Kết chuyển chi phí tài chính

Nợ TK 911

     Có TK 635 – Chi phí tài chính

Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ TK 911

    Có TK 641 – Chi phí bán hàng.

Kết chuyển chi phí quản lý

Nợ TK 911

     Có TK 642 – Chi phí quản lý.

Kết chuyển chi phí khác

Nợ TK 911

     Có TK 811 – Chi phí khác.

4.3. Xác định kết quả kinh doanh

Khi xác định kết quả kinh doanh sẽ có hai trường hợp xảy ra đó là doanh nghiệp lãi, và doanh nghiệp bị lỗ.

Doanh nghiệp lãi

Nợ TK 911

     Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.

Doanh nghiệp lỗ

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.

      Có TK 911.

Bước 5: Lên cân đối tài khoản

Để lập nên được bảng cân đối tài khoản thì kế toán thương mại dịch vụ phải dựa vào sổ cái và bảng cân đối tài khoản của kỳ trước. Đồng thời phải hoàn thành việc ghi các sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp và kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các sổ sách khác có liên quan.

Số liệu được ghi vào bảng cân đối tài khoản sẽ gồm : loại số liệu phản ánh số dư đầu kỳ và loại số liệu phản ánh số phát sinh của các loại tài khoản từ đầu kỳ cho đến cuối kỳ của báo cáo.

Bước 6: Lên báo cáo tài chính

Sau khi đã tiến hành thực hiện đầy đủ 5 bước trên. Cuối cùng kế toán thương mại dịch vụ dựa vào bảng cân đối tài khoản sẽ lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh và chính xác.

Làm theo hướng dẫn của bài viết trên các bạn đã hoàn thành quy trình làm sổ sách kế toán thương mại dịch vụ một cách đầy đủ và chính xác cho doanh nghiệp mình rồi các bạn nhé.

 

  Tìm hiểu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

You might like

About the Author: Hữu Vy

Hữu Vy Là Cô Gái Đầy Cá Tính , Yêu Thích Lĩnh Vực Viết Blog Vì Vậy Cô Cho Ra Đời Blog Chia Sẽ Kiến Thức Cho Công Đồng TheaTre20.com Nhằm Giúp Mọi Người Phát Triển Khả Năng Hiểu Biết Tốt Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *