Giới thiệu về luật xét tuyển kinh doanh 2019

47 Likes Comment

Đất nước muốn phát triển, thịnh vượng, quốc gia kiểm soát cũng như hỗ trợ người dân thực hiện theo đúng pháp luật thì quốc gia phải ban hành ra các quy trình, quy định giúp người dân thực hiện một cách tối ưu hơn. Chính vì vậy, luật xét tuyển kinh doanh ra đời, giúp quốc gia kiểm soát được các đối tượng kinh doanh cũng như giúp các đơn vị, cá nhân muốn xét tuyển kinh doanh cũng thực hiện nhanh gọn và đúng theo luật đã ban hành. Bài viết dưới đây chúng tôi xin giới thiệu và đưa ra các luật xét tuyển kinh doanh năm 2019 các bạn cần biết để thực hiện theo đúng luật quy định của quốc gia nhé.

1. Luật xét tuyển kinh doanh

Theatre20.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều khoản Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web Theatre20.com hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử hao hao. Chúc Bạn Đọc 1 Ngày Vui Vẻ!

Luật xét tuyển kinh doanh được 5 lần ban hành văn bản như sau:

 • Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2016, thời gian khởi điểm có hiệu lực được tính từ ngày 01/01/2007. Luật này quy định việc quản lý các loại thuế được thu thuế theo đúng quy định của pháp luật. Bộ luật này được viết ra cho cả người nộp thuế cũng như cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế thực hiện. Luật này đưa ra nội dung quản lý thuế, nguyên tắc quản lý thuế, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế, trách nhiệm của tất cả các bộ ban ngành liên quan. Đặc biệt còn đưa ra luật về việc xét tuyển thuế, kê khai và tính thuế, ấn định thuế cũng như nộp thuế. Tóm lại bộ luật này đưa ra bao quát tất cả các nội dung liên quan tới thuế.

luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Luật quản lý thuế được phát hành sách

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 được ban hành ngày 20/11/2012, thời gian khởi điểm hiệu lực tính từ ngày 01/07/2013. Bộ luật này được xây dựng nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều luật của luật quản lý thuế cũ, cũng như vận dụng và đưa ra những biện pháp và hướng dẫn cụ thể hơn phù hợp với hiện tại hơn, trả lời và tháo gỡ những bất cập trước đó.
 • Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành ngày 116/11/2012, thời gian có hiệu lực từ 01/7/2015. Bộ luật này quy định về việc thành lập và các hoạt động của doanh nghiệp bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần, hợp danh tới doanh nghiệp tư nhân.
 • Luật Đầu tư 67/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, bộ luật này quy định về chiến lược kinh doanh trong nước và quốc tế vận dụng với tất cả các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động kinh doanh.
  5 cách marketing hiệu quả dành cho đại lý vé số

luật đăng ký giấy phép kinh doanh

Luật đầu tư 68/2014/QH13 vận dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh

 • Luật Phí và Lệ Phí 97/2015/QH13 (hiệu lực từ 01/01/2017) được ban hành ngày 01/01/2017, luật này quy định về danh mục phí, lệ phí, cá nhân cũng như tổ chức nộp phí, lệ phí, thu phí, các nguyên tắc và mức thu vận dụng cho từng đối tượng cũng như thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quốc gia quản lý phí.

2. Nghị định xét tuyển kinh doanh

Nghị định xét tuyển kinh doanh cũng được đưa ra tương ứng như sau:

 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về xét tuyển doanh nghiệp 120/2016/NĐ-CP ban hành ngày 23/08/2018
 • Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí ( hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) ban hành ngày 23/08/2016
 • Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về ngành kế hoạch và đầu tư thay thế Nghị định cũ
 • Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh

Mẫu Nghị định số 96/2015/NĐ-CP

 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về xét tuyển doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 14/09/2015
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Luật Đầu tư ban hành ngày 14/09/2015
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP về hướng dẫn và sửa đổi Luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 15/09/2013 được ban hành ngày 22/07/2013

3. Thông tư xét tuyển kinh doanh

Những thông tư xét tuyển kinh doanh bao gồm:

 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ban hành ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn về xét tuyển doanh nghiệp của Thông tư cũ
 • Thông tư số 130/2017/TT-BTC ban hành ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư cũ quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí xét tuyển doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức hoặc cá nhân cần vận dụng và thực hiện đúng theo như thông tư đã đưa ra.
 • Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí xét tuyển doanh nghiệp vận dụng với người nộp, người thu phí và cơ quản quản lý.
 • Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn nguyên tắc thực hiện, chú ý sẽ không vận dụng nghĩa vụ thuế.
 • Thông tư số 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016 về xét tuyển thuế thay thế Thông tư cũ quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục xét tuyển cũng như thay đổi tất cả những nội dung xoay quanh thông tin thuế.
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về xét tuyển doanh nghiệp, thông tư này đưa ra các mẫu văn bản sử dụng khi xét tuyển kinh doanh từ doanh nghiệp tới hộ gia đình.
  Phí tổn kế toán là gì? Phân biệt phí tổn kế toán và phí tổn tính thuế TNDN

văn bản pháp luật về đăng ký kinh doanh

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

 • Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vận dụng với tất cả các doanh nghiệp trong mọi ngành ngành nghề, hướng dẫn việc ghi chép sổ sách, lập báo cáo, không vận dụng với nghĩa vụ thuế.

4. Quyết định xét tuyển kinh doanh

Quốc gia cũng đưa ra các quyết định trong luật xét tuyển kinh doanh khi xét tuyển kinh doanh mọi người cần biết như sau:

 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 06/07/2018 về hệ thống ngành kinh tế VN vận dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo luật thống kê. Quyết định đã đưa ra 5 cấp ngành với gần 1.500 ngành tương ứng, bao gồm những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/08/2018, thay thế quyết định số 10/2007/QĐ-TTg, các đơn vị cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyết định đã ban hành.
 • Quyết định số 1888/QĐ-BKHĐT ban hành ngày 22/06/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xét tuyển kinh doanh. Tất cả các đối tượng được nêu ra trong quyết định phải thực thi theo đúng quy chế cũng như nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
 • Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin xét tuyển kinh doanh quốc gia vận dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở, các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.
 • Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của VN, giao cho Tổng cụ phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi và thực hiện.
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của VN, quyết định này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi quyết định khác.
  Dịch vụ kế toán là gì? Tại sao nên sử dụng dịch vụ kế toán?

Trên đây là bài viết chúng tôi giới thiệu về luật xét tuyển kinh doanh hiện nay, tất cả các đơn vị, tổ chức hay cá nhân phải có trách nhiệm tìm hiểu và thực hiện theo đúng bộ luật mà quốc gia đã đưa ra và quy định, nếu thực hiện sai hay cố tình làm sai sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của Pháp luật. Mong rằng bài viết sẽ đem lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc, nếu có điều gì thắc mắc và cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi để có được hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn nhé.

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN

Nếu bạn có thắc mắc cần được trả lời nhanh chóng, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay các chuyên viên tư vấn của chúng tôi.

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

CỦA CHÚNG TÔI

Các khách hàng và đối tác tiêu biểu của chúng tôi.

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Click vào đây để gửi thông tin cho chúng tôi

You might like

About the Author: Hữu Vy

Hữu Vy Là Cô Gái Đầy Cá Tính , Yêu Thích Lĩnh Vực Viết Blog Vì Vậy Cô Cho Ra Đời Blog Chia Sẽ Kiến Thức Cho Công Đồng TheaTre20.com Nhằm Giúp Mọi Người Phát Triển Khả Năng Hiểu Biết Tốt Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *